Čo je zmluvné poistenie?

Pri finančnom plánovaní sme hovorili o dôležitosti robiť správne kroky a myslieť na to dôležité.  Jedným z nich a prvým, ktorým by ste sa mali zaoberať je vytvorenie finančnej rezervyzabezpečiť finančne váš príjem a ochrániť váš majetok. Môžeme si doma odkladať peniaze a vo vhodný čas ich použiť ak prídeme o prácu, alebo ak náš dom bude potrebovať náhle opraviť. Avšak môžeme spraviť aj niečo iné, a to poistiť sa pre prípad, ktorý ani mi nevieme predpovedať.  

Čo to poistenie je?

Poistenie je právny vzťah realizovaný na základe poistnej zmluvy. V tomto vzťahu figuruje poisťovateľ (poisťovňa) a postený/poistník (osoba, ktorá platí poistenie). V poistnej zmluve sú definované všetky podmienky kedy poisťovňa prevezme za poistníka zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v dôsledku poistnej udalosti. To znamená, že ak máte poistený dom proti živelným pohromám a váš dom zničia záplavy, poisťovňa vám preplatí vzniknuté škody.

Poistenie môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na životné a neživotné, podľa jeho právnej formy ho môžeme rozdeliť na zmluvné poistenie, povinné zmluvné poistenie alebo zákonné poistenie. Zmluvné (dobrovoľné) poistenie uzatvárate s poisťovňou na základe zmluvy a môžete ho uzatvoriť na hocičo, na čo si zmyslíte. Do zmluvného poistenia spadá aj životné poistenie, ktoré sa týka poistenia osôb.

Životné poistenie

Princípom tohto poistenia je krytie náhodných, nečakaných udalostí. Funguje na vopred dohodnutej lehote platenia poistného, ktorého výška je dohodnutá, taktiež aj poistná suma, ktorá bude vyplatená v prípade vzniku neočakávanej udalosti. Dôležitým významom životného poistenia je aj zabezpečenie príjmu, ak osoba v dôsledku neočakávaných udalostí oň príde. Toto poistenie by malo byť neodmysliteľnou súčasťou vášho finančného plánovania a hneď si povieme prečo. Môže byť totižto spojené aj s vytváraním finančnej rezervy, ktorú si môžete vybrať po skončení poistky. Vo všeobecnosti poznáme tri základné typy životných poistiek: kapitálové, investičné a rizikové životné poistenie. Všetky tieto poistenia kryjú vybrané poistné riziká. Rozdiel je v tom, čo je súčasťou ich hlavného krytia. Kapitálové a investičné poistenie obsahujú zložku, ktorá vám umožňuje sporiť a zhodnocovať vložené peniaze. 

  • Rizikové životné poistenie

obsahuje hlavnú zložku krytia, a to je prípad úmrtia. Poistná suma je vyplatená len v prípade úmrtia. Ak táto poistná udalosť nenastane do konca lehoty poistenia, peniaze ktoré ste zaplatili vám poisťovňa nevráti. Toto poistenie neobsahuje investičnú zložku, teda neprináša vám žiadne výnosy. Má zabezpečiť len finančné prostriedky oprávneným osobám po smrti poistenca.

  • Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je pre prípad úmrtia alebo dožitia. Môžete si stanoviť rozdielne výšky poistnej sumy pre dožitie, ktorá bude vyplatená vám a rozdielnu výšku poistnej sumy pre prípad úmrtia, ktorá bude vyplatená vašim blízkym. Súčasťou hlavného krytia tohto poistenia je garantovaný výnos, tzv. technická úroková miera. Kapitálové životné poistenie je bezpečné, avšak má veľmi nízke zhodnotenie.

  • Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie poskytuje krytie v prípade úmrtia alebo dožitia, pričom vám zároveň umožňuje investovať do podielových fondov. Tento typ poistenia vám však negarantuje prínos požadovaného zhodnotenia. Môžete zarobiť, ale aj prerobiť. Aby ste minimalizovali riziko kolísania výnosov čo najviac, musíte do tejto zmluvy dlhodobo a pravidelnej investovať. Je dobré si uvedomiť, že nezhodnocujete celú vloženú sumu ale časť sa spotrebováva na rizikové poistenie. 

Pripoistenia

K životným poisteniam máte možnosť si vybrať aj pripoistenia, a tým rozšíriť vaše poistenie o ďalšie riziká.  O to o aké riziká ide rozdeľujeme poistenia na úrazové, chorobové a kombinované.

  • Úrazové poistenia

ako hovorí názov, kryje následky spôsobené úrazom. Napríklad smrť následkom úrazu, pripoistenie chirurgického zákroku alebo pripoistenie na krytie odškodného počas liečenia úrazu či nákladov spojených s úrazom, a pod.

  • Chorobové poistenie

kryje len následky zdravotných problémov spojených s ochorením, napr. pripoistenie kritických osôb, pripoistenie hospitalizácie a pod.

  • Kombinované rizikové poistenie

kombinuje poistenie úrazov a chorôb. Niektoré poisťovne poskytujú aj pripoistenia, ktoré sa netýkajú úrazov a chorôb. Môže ísť napríklad o poistenie v nezamestnanosti, ktoré vám zabezpečí náhradu príjmu. 

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o finančnej gramotnosti sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *