Ako vytvoriť detailnú finančnú analýzu?

Finančná analýza je úzko spetá s finančným plánom, ktorý sme rozoberali v predchádzajúcom článku o finančnej gramotnosti. Do finančnej analýzy zahŕňame všetky financie, ktoré získavame ale aj tie, ktoré míňame. Dôležité je zahrnúť úplne všetko aby sme mali najreálnejší prehlaď o našom cashflow-e. Poďme si ale konkrétne rozanalyzovať aké príjmy a výdavky poznáme, a čo ďalej robiť s našou analýzou financií v domácnosti. 

Aké sú príjmy domácnosti?

Príjmy domácnosti sú všetky nadobudnuté finančné prostriedky. Podľa toho v akej frekvencii prichádzajú ich môžeme rozdeliť na :

Pravidelné príjmy sú tie, ktoré nám pravidelne prichádzajú. Môže ísť o plat z vášho zamestnania, príjmy z podnikania, príjmy z prenajímania nehnuteľnosti alebo aj sociálne príjmy, ktorými sú napr. sociálne dávky.

Nepravidelné príjmy prichádzajú do rozpočtu domácnosti nepravidelne a nemôžeme sa na ne spoľahnúť ako na pravidelné príjmy. Môžu prichádzať v rôznom období a v rôznej výške. Napríklad bonusy v práci, provízie za predaj alebo aj jednorazové príjmy ako je predaj majetku alebo výhra v súťaži.

Vaše príjmy môžete rozdeliť aj podľa toho z akej činnosti pochádzajú, a to na aktívne a pasívne príjmy.

Aktívne príjmy sú tie, ktoré získavame na základe aktívnej činnosti, ako je napríklad plat z nášho zamestnania.

Pasívne príjmy vznikajú bez ďalšej potrebnej aktivity, takže ide napr. o príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmy z investícií a pod.

Aké sú výdavky domácnosti?

Výdavky ako už isto tušíte sú všetky prostriedky, ktoré z domácnosti odchádzajú. Zabezpečujeme s nimi rôzne potreby, nakupujeme tovary a služby. Aby sme si vytvorili efektívnu finančnú analýzu musíme skúmať naše výdavky z hľadiska ich opakovateľnosti a výšky. Preto ich rozdeľujeme na fixné a variabilné.

Fixné výdavky sú nemenné, to znamená, že ich výška je stabilná a dátum ich splatnosti je stále rovnaký. Napríklad sem môžeme uviesť platenie nájomného.

Variabilné výdavky nevznikajú pravidelne a ich výška nie je fixne daná. Je možné s nimi narábať a ovplyvňovať ich tak aby sme ich čo najviac znížili. Môže to byť nákup jedla, oblečenia, alebo výdavky na zábavu. Tak isto sem zaraďujeme aj jednorazové výdavky, ktoré bývajú niekedy nepríjemnou záležitosťou, a to hlavne vtedy, kedy s nimi nerátame (napr. oprava pokazeného auta).

Čo s finančnou analýzou? Vytvoríme rozpočet

Finančnú analýzu budeme potrebovať na zostavenie nášho rozpočtu domácnosti. Rozpočet si môžeme spraviť jednoducho.

V 1. kroku si spíšeme do prehľadnej tabuľky všetky príjmy v rámci domácnosti (najlepšie za jeden rok).
V 2. kroku si spíšeme zasa všetky výdavky domácnosti s konkrétnymi sumami.

Ak máme príjmy a výdavky spísané porovnáme si ich. Môžu nastať 3 situácie, ktoré môžu byť, že nám výsledný rozpočet vyjde vyrovnaný (príjmy = výdavky), deficitný (príjmy < výdavky) alebo prebytkový (príjmy > výdavky). V každom prípade je potrebné myslieť  a pravidlo ideálnej finančnej miery a rozdeliť svoje príjmy najbližšie k tomuto pomeru (10:20:30:40). Pomôže vám to vytvoriť dostatočné rezervy a vyhnúť sa nedostatku peňazí a následnému zadlžovaniu.

Posledný krok

Pre celkovú finančnú analýzu a vytvorenie finančného plánu nám ostáva si spraviť prehľad o našich majetkoch a záväzkoch.

Majetky

Majetok môže byť všetko, čo máte vo vlastníctve. Považuje sa spravidla za aktívum, môže ísť o hmotné predmety, know-how, peňažné príspevky a pod.
Môžeme ho kategorizovať na majetok finančný (peniaze) a nefinančný, hmotný (materiálne veci) a nehmotný (autorské práva), hnuteľný (predmety, ktoré sú prenosné-auto) a nehnuteľný (neprenosné- dom), krátkodobý a dlhodobý. Jeho hodnota je vyjadrovaná v trhovej cene, čo znamená hodnotu, ktorú má v danom období. Z hľadiska hodnoty majetku je rozdiel ak hovoríme o hodnote auta a o hodnote napr. pozemku. Hodnota auta môže dĺžkou používania klesať, zatiaľ čo hodnota pozemku môže časom rásť.

Záväzky

Záväzky, inak povedané dlhy vás zaväzujú k ich splateniu. Sú považované za pasíva, keďže znižujú ekonomický úžitok. Môžeme ich členiť podľa splatnosti na dlhodobé (hypotéka na 30 rokov) stredne dlhé (splatnosť do 5 rokov) a krátkodobé (splatnosť do 1 roka).

Pri finančnej analýze musíte teda porovnať tieto dve premenné – majetok a záväzky. Len tak môžete zistiť aký finančný stav v domácnosti máte. 

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia alebo novinky o legislatívnych zmenách, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *