Kedy máte nárok na pracovné voľno pri návšteve lekára?

Nie vždy si dokážeme zabezpečiť vyšetrenie u lekára v rámci nášho voľného času. Vtedy naša návšteva u lekára prichádza do konfliktu s našou prácou, ktorú nemôžeme vykonávať čiastočne alebo úplne. Na čo ako zamestnanec máte nárok?

Na čo máte nárok?

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť vašu absenciu v zamestnaní v súvislosti s vyšetrením alebo ošetrením v zdravotníckom zariadení. Za určitých podmienok vám ako zamestnancovi vzniká aj nárok na náhradu mzdy.

Kedy vám vzniká nárok na platené pracovné voľno?

Zákonník práce upravuje zamestnancom nárok na poskytnutie plateného pracovného voľna v súvislosti s návštevou lekára v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však 7 dní v kalendárnom roku.

Avšak to neznamená, že v deň vášho vyšetrenia vôbec nenastúpite do práce. Ak je to možné, pred absolvovaním a po absolvovaní vyšetrenia nastúpiť do práce a pracovné voľno čerpať len v nevyhnutnom rozsahu. Je to však na dohode medzi vami ako zamestnancom a vašim zamestnávateľom. Napríklad v prípade vášho vyšetrenia, ktoré máte o 10:00 sa dohodnete s vašim zamestnávateľom, že ráno vôbec neprídete, je to vaša dohoda. 

Nárok máte teda na najviac 7 dní plateného voľna na lekárske vyšetrenia. Ak si tieto dni nevyčerpáte  v jednom kalendárnom roku, do nasledujúceho kalendárneho roka si ich nemôžete presunúť. To znamená, že ak si v jednom kalendárnom roku vyčerpáte len 2 dni, v ďalšom budete mať nárok opäť na 7 dní.

Čo to platené voľno znamená?

Platené voľno na účel ošetrenia či vyšetrenia treba chápať ako voľno, za ktoré vám zamestnávateľ priamo poskytne finančnú náhradu k vašej mzde. Ide o náhradu mzdy v sume vášho priemerného zárobku.

Čo robiť, ak potrebujete viac ako 7 dní?

Pokiaľ ako zamestnanec potrebujete absolvovať viac vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckych zariadeniach ako je rozsah 7 dní, Zákonník práce to umožňuje a takúto neúčasť v práci vám zamestnávateľ musí ospravedlniť. Avšak ďalšie pracovné voľno v takomto prípade už nebude poskytnuté s náhradou mzdy.

Začali ste pracovať u zamestnávateľa v priebehu roka? Aký nárok na pracovné voľno máte?

V prípade, že ste nastúpili do zamestnania v priebehu kalendárneho roka je na vašom zamestnávateľovi, či vám skráti nárok na platené voľno. Nemôže vám ho však odoprieť úplne. Zákonník práce v tomto prípade limituje rozhodnutie zamestnávateľa, ktorý vám musí poskytnúť platené voľno pri návšteve lekára najmenej v rozsahu jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Čo znamená, že ak by ste nastúpili napr. v októbri do zamestnania, do konca kalendárneho roka môžete navštíviť lekára v rozsahu 3 dní s nárokom na náhradu mzdy (zaokrúhlené na celé kalendárne dni nahor).

Náhrada mzdy za návštevu u lekára nad rámec 7 dní?

Niektoré návštevy u lekára sa nepočítajú do vašich bežných 7 dní. Sú to nevyhnutné návštevy u lekára súvisiace s tehotenstvom, s povinnou lekárskou prehliadkou či súvisiace s vašou účasťou na darovaní krvi, aferéze alebo darovaní ďalších biologických materiálov. Pri týchto prípadoch Zákonník práce osobitne upravuje rozsah a podmienky, za ktorých zamestnávateľ ospravedlní vašu neúčasť v práci a poskytne vám náhradu mzdy nad rámec spomínaných 7 dní.

V prípade vašej preventívnej prehliadky súvisiacej s tehotenstvom za podmienky, že ošetrenie alebo vyšetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času, vám zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

V prípade ak idete darovať krv, aferézu alebo iné biologické materiály vám bude poskytnuté platené voľno taktiež v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Do nevyhnutne potrebného rozsahu je zahrnutý aj čas potrebný na cestu a v prípade odberu krvi či už iného biologického materiálu zje zahrnutý aj čas potrebný na vaše zotavenie.

Náhrada mzdy pri sprevádzaní rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára

Zákonník práce vám umožňuje sprevádzať rodinného príslušníka na vyšetrenie či ošetrenie a dostávať platené voľno v rozsahu spomínaných 7 dní ak je to nevyhnutné, a ak to nebolo možné vykonať mimo vášho pracovného času.

Rodinným príslušníkom sa rozumie

  • manžel, manželka,
  • vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
  • rodič zamestnanca,
  • súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca,
  • rodič manžela/manželky, súrodenec manžela/manželky,
  • prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela/manželky,
  • vnuk zamestnanca a
  • iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

Nárok na náhradu mzdy majú rodičia či iný rodinný príslušníci aj v prípade, ak sprevádzajú zdravotne postihnuté dieťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy. V takomto prípade sa nejedná o bežné sprevádzanie, čiže nespadá do čerpania uvedených 7 dní plateného pracovného voľna. Zákonník práce definuje rozsah maximálne 10 dní v kalendárom roku, vždy len jednému z rodinných príslušníkov.

Ak vás táto téma zaujala a chcete vedieť viac o tipoch z pracovného prostredia, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *