Aký pracovnoprávny vzťah môžete uzatvoriť, a aké sú výhody?

Pracovný pomer alebo aj pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý je založený na písomne vypracovanej pracovnej zmluve môže mať viac podôb. Čo však znamená pre vás ako zamestnanca druh zmluvy, ktorú ste podpísali pri nástupe ? Poďme si ich po jednom rozanalyzovať.

Pracovný pomer na dobu určitú

Pracovný pomer na dobu určitú je vzťah, ktorý je dohodnutý na určité obdobie, najdlhšie sa dá dohodnúť  na dva roky. Tento pracovný pomer možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Opätovne dohodnutý pracovný vzniká pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie takéhoto pomeru do dvoch alebo nad dva roky je možné len z dôvodu:

  • zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
  • vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
  • vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
  • vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
Pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovný pomer na dobu neurčitú je taký pracovný pomer, pri ktorom v pracovnej zmluve nie je určená doba jeho trvania, alebo ak neboli splnené podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú. Zmluva na dobu neurčitú je pre vás ako pre zamestnanca určite výhodnejšia alternatíva. Stávate sa plnohodnotným zamestnancom už po uplynutí skúšobnej doby a vystupujete pred finančnými inštitúciami ako dlhodobo zamestnaný človek. Zmluvu možno ukončiť dohodou, výpoveďou prípadne okamžitou výpoveďou – pri výpovedi zo strany zamestnávateľa má zamestnanec nárok na dvojmesačné odstupné, ak nie je v kolektívnej zmluve dohodnuté inak a hrubo neporušil pracovnú zmluvu.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Pracovný pomer na kratší pracovný čas je pomer, pri ktorom dochádza k dohode na rozsahu odpracovaného času medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas prislúcha mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.  Takáto zmluva môže byť napr. polovičný úväzok. Stále môžete využívať zamestnanecké výhodybenefity.

Pracovný pomer - delené pracovné miesto

Pracovný pomer – delené pracovné miesto znamená pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas medzi sebou rozvrhnú pracovnú náplň a pracovný čas. Ak sa nedokážu dohodnúť na rozdelení pracovnej náplne a čase, rozhodne za nich zamestnávateľ. Pri vzniknutí prekážky na strane jedného zo zamestnancov na delenom pracovnom mieste, zamestnanci, ktorí sa s ním delia o pracovné miesto, sú povinní ho zastúpiť, ak nemajú vážne dôvody na jeho nezastúpenie.  Ak toto delené pracovné miesto zaniká, ale náplň práce zostáva zachovaná, zamestnanec má právo na zaradenie v rozsahu celého pracovného času a pracovnej náplne, ktorá pripadala na delené pracovné miesto, alebo ak sa o pracovné miesto delilo viac zamestnancov, v rozsahu ich pomernej časti.

Pracovný pomer - domácka práca a telepráca

Domácka práca a telepráca je taký druh pracovného pomeru, ktorý namiesto vykonávania na pracovisku zamestnávateľa je vykonávaný v domácnosti zamestnanca alebo na inom dohodnutom mieste. Zamestnanec si môže sám rozvrhnúť svoj pracovný čas v rámci celého týždňa po dohode so svojim zamestnávateľom. Ak si rozvrhne sám svoj pracovný čas stráca nárok na mzdu za nadčasy, na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Pri telepráci zamestnanec využíva informačné technológie, ktoré mu musí poskytnúť zamestnávateľ, ak sa nedohodli inak.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Sú dohody, ktoré uzatvárajú zamestnávatelia výnimočne s fyzickými osobami na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb. Pracovný čas zamestnanca na dohode nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín, v prípade mladistvého je tento čas 8 hodín. Takéto dohody sa uzatvárajú na dobu určitú, čo znamená najviac na 12 mesiacov. Aké sú dohody ?

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa týka len fyzických osôb, ktoré majú štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov života. Musia sa preukázať potvrdením o návšteve školy aby im mohla byť vyhotovená takáto dohoda. Maximálny počet hodín, ktoré môže týždenne odpracovať je 20 hodín, čo znamená 80 hodín mesačne.

Dohoda o pracovnej činnosti sa týka fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať prácu v maximálnom rozsahu 10 hodín týždenne  (nie v priemere ako je to u dohody o brigádnickej práci študentov).Uzatvára sa na určitú dobu, na maximálne 12 mesiacov.

Dohoda o vykonaní práce je pre fyzickú osobu, ktorej rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku.

Dúfame, že vás tento článok zaujal a bol pre vás prínosom. Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *