Ako sa menia mzdové príplatky v roku 2022?

V roku 2021 sa určovala výška príplatkov percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy. Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2022 sa však príplatky nemenia a zostávajú rovnaké. Taktiež od 1.1.2022 nedošlo k zmene mzdových zvýhodnení, ktoré sú viazané na priemerný zárobok zamestnanca. Avšak poďme sa pozrieť na to, na aké finančné ohodnotenie máte nárok ak ste pracovali v práci nadčas, vykonávali ste nočnú prácu alebo cez víkend. 

Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

Prácou nadčas chápeme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas. Rozsah a podmienky práce nadčas upravuje Zákonník práce.

Aký príplatok dostanete za prácu nadčas?

Za vašu prácu nadčas vám patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % vášho priemerného zárobku alebo 35%, ak vykonávate rizikovú prácu. Ako zamestnanec sa môžete dohodnúť zo zamestnávateľom na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas namiesto mzdového zvýhodnenia. Ak sa rozhodnete pre náhradné voľno, toto voľno vám zamestnávateľ musí poskytnúť do 4 mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Ak vám zamestnávateľ neposkytne náhradné voľno, musí vám vyplatiť mzdové zvýhodnenie.

Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Zákonník práce považuje za sviatky dni voľnapracovného pokoja, v ktorých prácu možno nariadiť len výnimočne a len nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch.

Aký príplatok dostanete za prácu cez sviatok? 

Ak pracujete v sviatok, ako zamestnancovi vám musí byť vyplatená dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% vášho priemerného zárobku.

  • Ak sa dohodnete zo zamestnávateľom, že chcete namiesto mzdového zvýhodnenia náhradné voľno, za každú hodinu práce za sviatok máte nárok na hodinu náhradného voľna. Za takéto čerpanie náhradného voľna vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku.
  • Ak ste ako zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, tak sa čas čerpania vášho náhradného voľna za prácu v sviatok považuje ako keby ste ten čas odpracovali a bude vám vyplatená mzda.
  • Opačný prípad je vtedy, ak ste nemohli pracovať kvôli tomu, že sviatok pripadol na pracovný týždeň. V tomto prípade vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku. Ak ste odmeňovaný mesačnou mzdou, za tento sviatok, v ktorý ste nemohli pracovať, vám bude tento deň zaplatený ako keby ste normálne pracovali.
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Ak pracujete v sobotu, patrí vám popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 EUR/hod.  Ak pracujete u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť aj nižší príplatok za sobotu a to najmenej 1,61 EUR/hod. Toto treba dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Za prácu v nedeľu vám ako zamestnancovi patrí pri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eur/hod. Ako aj v predchádzajúcom príklade, ak v povahe práce alebo v podmienkach prevádzky patrí aj práca v nedeľu, je možné sa dohodnúť na nižšej sume mzdového zvýhodnenia, najmenej 3,22 eur/hod.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Nočná práca je práca, ktorá je vykonávaná medzi 22. hodinou večer a 6. hodinou ráno.

Aký príplatok dostanete za nočnú prácu? 

Za prácu v noci vám patrí popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie za každú hodinu odpracovanú v noci, a to najmenej  v sume 1,43 EUR/hod. Ak ste zamestnanec, ktorého charakter práce je riziková práca, tak mzdové zvýhodnenie je najmenej vo výške 1,79 EUR/hod. U zamestnanca, u ktorého povaha prevádzky alebo povaha práce vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v noci, možno dohodnúť menšie mzdové zvýhodnenie, a to najmenej 1,25 EUR/hod.

Mzdová kompenzácia za sťaženú prácu

Niektoré pracovné pozície zo sebou nesú aj zdravotné riziko. Podľa toho, aké je vysoké toto riziko, ministerstvo zdravotníctva zaraďuje jednotlivé pracovné činnosti do stupňov práce sťaženého výkonu. Mzdová kompenzácia sa vzťahuje na sťažený výkon 3. alebo 4. kategórie. Charakter týchto kategórií vyžaduje, aby ste vy ako zamestnanec používali rôzne osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré zabránia vášmu zraneniu.

Na akú mzdovú kompenzáciu máte nárok?

Podľa zákonníka práce vám patrí mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,72 EUR/hod. Ak pracujete na trvalý pracovný pomer alebo na skrátený, v tomto prípade mzdovú kompenzáciu táto skutočnosť neovplyvňuje. Právo na ňu máte aj keď ste len na skrátený pracovný pomer alebo aj v tom prípade, ak máte ako zamestnanec vyšší stupeň náročnosti práce. V pracovnej alebo kolektívnej zmluve môže váš zamestnávateľ určiť aj vyššiu mzdovú kompenzáciu ako je 0,72 eur/hod.

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia alebo novinky o legislatívnych zmenách, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *