Aké štátne dávky môžete získať ako rodič?

Na Slovensku v roku 2022 môžete ako rodič získať viacero dávok od štátu na podporu v čase kedy zastupujete viac funkciu rodiča ako zamestnanca. Poďme sa bližšie pozrieť na to, akú finančnú podporu môžete získať.
Materské dávky

Patria do dávok nemocenského poistenia, ktoré vám bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Vyplácať dávku môže poisťovňa matke dieťaťa alebo osobe, ktorá sa stará o dieťa, avšak podmienkou v obidvoch prípadoch je aktívne nemocenské poistenie, alebo poistenie, ktoré je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Zároveň musíte v predošlých dvoch rokoch mať nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 kalendárnych dní. Ak ste SZČO musíte okrem týchto podmienok spĺňať aj absenciu nedoplatkov v Sociálnej poisťovni za posledných 5 rokov.

V akej výške môžete mať vaše materské dávky ?

Materské sa vypláca za kalendárne dni a výška materského predstavuje rovnako u matky ako i u otca 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako si vypočítame denný vymeriavací základ?

Denný vymeriavací základ si vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých ste vy, ako poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Vypočítaný denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako 75% z maximálneho denného vymeriavacieho základu platného pre tento rok –  74,4987 EUR.

Ako môžete získať maximálne materské?

Maximálne materské predstavuje sumu 1 676,30 EUR za kalendárny mesiac, ktorý má 30 dní, (75% z 74,4987= 55,8741 x 30 dní) alebo 1 732,10 za  31 dní v kalendárnom mesiaci.
Maximálne materské dávky môžete získať ak ste osoba, ktorej vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol vo výške dvojnásobku priemernej mzdy platnej v roku 2022, ktorá je vo výške 1 133 EUR, teda dvojnásobok je 2 266 EUR – čo je suma vašej maximálnej možnej materskej dávky od Sociálnej poisťovne.

Tehotenské dávky

Tehotenská dávka je tiež nemocenská dávka a má pomôcť finančne žene, ktorá je tehotná.
Pri získaní nároku tejto dávky existujú podmienky, ktoré musíte spĺňať, a to sú :

  • byť aktívne nemocensky poistená, byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia alebo mať prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo poberania rodičovského príspevku, na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý je určený lekárom
  • mať nemocenské poistenie po dobu najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaním pôrodu
  • tak isto ako pri materskej dávke, nemôžete mať nedoplatky za posledných 5 rokov v Sociálnej poisťovni
  • musíte predložiť žiadosť Sociálnej poisťovne, že máte záujem poberať tehotenské dávky
V akej výške sú tehotenské dávky?

Výška tehotenského príspevku predstavuje 15%  denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu. Platí, že dávka nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10% maximálneho vymeriavacieho základu ale nemôže byť ani vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Ako môžete získať tehotenské štipendium ?

Ak ste tehotná a zároveň žiačkou strednej alebo vysokej školy a nemáte nárok na výplatu tehotenského a spĺňate ešte tieto podmienky:

  • máte trvalý pobyt na území SR
  • podali ste písomnú žiadosť riaditeľovi alebo rektorovi /dekanovi školy
  • ste v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu

 môžete si požiadať o tehotenské štipendium v sume 200 EUR mesačne a je vám vyplácané do vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa, do skončenia tehotenstva alebo do skončenia štúdia na škole.

Príspevok pri narodení dieťata

Pri narodení vášho dieťaťa dostanete jednorazový príspevok, ktorého výška je 829,86 EUR ak ide o 1. až 3  narodené dieťa. Pri štvrtom dieťati alebo pri dieťati, ktoré je 1. až 3. ale nedožilo sa 28 dní, máte nárok na 151,37 EUR. V prípade ak sa matke súčasne narodili dve a viac detí a dve sa dožili viac ako 28 dní, príspevok sa zvyšuje o 75,69 EUR na každé narodené dieťa.
Od 1.4.2022 sa nahlasuje narodenie vášho dieťaťa za účelom vyplatenia príspevku cez NCZI elektronicky.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok slúži na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov alebo do 6 rokov, ak zdravotný stav dieťaťa je dlhodobo nepriaznivý. Máte naň nárok ako rodič, fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do opatery, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov, alebo ak ste v zväzku manželskom s rodičom dieťaťa a žijete spolu v jednej domácnosti. Musíte zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR alebo byť osobou podľa osobitného predpisu.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Výška je 280 EUR. Ak ste rodič, ktorý poberal pred nárokom na rodičovský príspevok materský príspevok, výška rodičovského príspevku sa zvyšuje na 383,80 EUR. Pri narodení súčasne dvoch a viac detí, máte nárok na zvýšený príspevok o 25% na každé dieťa.

Čo je príspevok na starostlivosť o dieťa?

Je alternatívou rodičovského príspevku, máte naň nárok za tých istých podmienok, ako na rodičovský príspevok. Výhodou tohto príspevku na rozdiel od rodičovského je, že si môžete nárok uplatniť na každé jedno dieťa do 3 rokov, resp. do 6 rokov dieťaťa. Nevýhoda je jeho maximálna suma, ktorá je 280 EUR, pričom rodičovský môžete mať v hodnote až 383,80 EUR.

Príspevok na viac narodených detí súčasne

Ak sa vám naraz narodili tri alebo viac detí, v priebehu 2 rokov sa opakovane narodili 2 deti súčasne alebo viac detí súčasne, máte nárok na štátnu dávku, ktorá je vyplácaná raz za rok. UPSVR vyplatí tento príspevok raz ročne na základe podanej písomnej žiadosti, a to vo výške 110,36 EUR.

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorá sa vypláca mesačne vo výške 30EUR, a to na dieťa, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa. Rodič, ktorý poberá prídavok na dieťa a jeho dieťa nastupuje do 1. ročníka ZŠ, dostane jednorazový zvýšený rodičovský príspevok o 106,33 EUR za mesiac september.
Na príplatok k prídavku na dieťa vo výške 12,14 EUR má nárok oprávnená osoba, u ktorej nemožno uplatniť daňový bonus na dieťa podľa osobitného predpisu, pričom spätne si môže žiadateľ uplatniť nárok na príplatok najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus máte, ak ste rodič, ktorého zdaniteľné príjmy v danom zdaňovacom období sú vo výške aspoň 6 – násobku minimálnej mzdy ustanovenej pre kalendárny rok. Uplatniť si ho môžete raz ročne v daňovom priznaní, prípadne v ročnom zúčtovaní alebo mesačne, ak máte príjem zo závislej činnosti. Daňový bonus môže byť vo výške:

  • 70EUR – dieťa do 15 rokov
  • 40EUR – dieťa od 15 rokov do 25 rokov

Ak nemáte nárok na zvýšený daňový bonus, môžete získať pre svoje dieťa dotáciu na stravu v tomto školskom roku. 

Ak máte záujem o ďalšie tipy a triky z pracovného prostredia alebo novinky o legislatívnych zmenách, sledujte nás na našej webovej stránke alebo na našom Facebooku DEKRA- Pracovné ponuky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *