dekra-job.sk

Personálny lízing – dočasné pridelenie zamestnancov

Personálny lízing je flexibilná forma zabezpečovania pracovných síl podľa individuálnych potrieb klienta. Dočasne pridelení zamestnanci sú v takomto prípade zamestnaní u poskytovateľa služby, pričom vykonávajú pracovné činnosti u klienta. DEKRA zabezpečuje personálny lízing pre klientov už 13 rokov v rámci  pobočiek na celom území Slovenska v oblasti automobilového, strojárskeho, papierenského priemyslu, ako aj pre klientov v oblasti logistiky, farmácie, financií a v oblasti administratívnych činností.

Medzi základné výhody personálneho lízingu pre firmy patria:

  •  Spolupráca s dodávateľom, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie a výber zamestnancov
  •  Celý proces vyhľadania a výberu zamestnancov zabezpečuje dodávateľ – aktívne vyhľadávanie v regiónoch, inzercia, selekcia kandidátov, realizácia prvých kôl výberových konaní
  •  Odbremenenie objednávateľa služby od administratívnej záťaže súvisiacej so vznikom pracovného pomeru dočasne prideleného zamestnanca
  •  Dodávateľ poskytuje zálohové platby dočasne prideleným zamestnancom na týždennej báze
  •  Prenechanie administratívnych činností na dodávateľa služby súvisiacich s vedením pracovného vzťahu prideleného zamestnanca – výpočet mzdy, nákup a distribúcia stravných lístkov, agenda PN, OČR, potvrdenia o príjmoch, vedenie agendy exekúcií
  • Šetrenie vlastného Cash Flow – dodávateľ vypláca mzdy dočasne pridelených zamestnancov pred termínom splatnosti faktúr.